Stavební rozpočty

Vysvětlení pojmů

Rozpočet na stavební práce – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s jejich oceněním

Slepý rozpočet – soupis stavebních prací, dodávek a služeb bez ocenění

Soupis prací - stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele
Položky soupisu prací – popisují každou jednotlivou stavební práci, dodávku nebo službu, stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s příslušnou dokumentací. Položky jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Položky specifikující dodávku materiálu nebo výrobku „specifikace“, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce „montážní položka“, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku.
Obsah položky soupisu prací:

 • pořadové číslo položky
 • číselné zatřídění položky s označením cenové soustavy, pokud je použita
 • popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací dodávky nebo služby s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky
 • měrnou jednotku
 • množství v měrné jednotce
 • výkaz výměr k uvedenému množství

 

Výkaz výměr – vymezuje množství stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou (výkresová část PD) nebo textovou (technická zpráva, tabulka) část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem (jedná se o použití tzv. „figur“, kdy např. plochu stěn místnosti č. 101 nazvu figurou „walls101“ a dále budu ve výpočtu používat tuto figuru – výpočet této figury je uveden jen jednou).
Výkaz výměr není slepý rozpočet – jak se dříve mnohdy zcela mylně užívalo!!!
Výkaz výměr „vykazuje“, kde a jak se k množství měrných jednotek práce, dodávky nebo služby došlo.

Cenové soustavy - cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
Takové cenové soustavy vytvářejí v České republice soukromé subjekty, např. ÚRS Praha, RTS, Callida, IBR Consulting, PORINGS …

Vedlejší náklady – jsou to náklady nezbytně nutné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech. Jsou to náklady související s umístěním stavby a s dalšími okolnostmi, které nemůže dodavatel ovlivnit, které ale objektivně vznikají.
Jedná se převážně o tyto druhy nákladů:

 • průzkumné geodetické a projektové práce
 • příprava staveniště
 • zařízení staveniště
 • inženýrská činnost
 • finanční náklady
 • územní vlivy
 • provozní vlivy
 • ostatní náklady

 

 

KONTAKT

Stavební rozpočty

Ateliér Quantum s.r.o.

Ing. Boleslav Kulhavý

Tel.: 604 206 165
Email: info@rozpocty.eu

Bryksova 945/25
198 00 Praha 9

IČ: 061 37 016

DIĎ: CZ06137016

farmakosha.com xxxhub