Veřejné zakázky

(zákon 137/2006 Sb. ve znění dalších předpisů, vyhl. 169/2016 Sb.)

Příslušnou dokumentací pro všechny stavby je dokumentace pro provádění stavby (DPS), tedy nikoli dokumentace pro stavební povolení (DSP), popř. dokumentace pro ohlášení stavby (DOS).
Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.
Vyhl. 169/2016 Sb. Stanoví, že popis položky musí jednoznačně vymezovat druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky.
Pokud by rozpočtář chtěl zachovat požadavek vyhlášky při použití vlastního systému rozpočtování, pak by popis položky musel být velmi obsáhlý (musel by vymezit, co vše tato položka obsahuje – např. druh a jakost materiálu , manipulaci, způsob měření atd.). Jistě by bylo nutné použít popis o několika větách. K ulehčení práce rozpočtáře slouží t. zv. „cenové soustavy“.
Pokud je rozpočet (soupis prací) vytvořen s použitím cenové soustavy (pro daný soupis prací může být použita vždy jen jedna cenová soustava), pak je zadavatel povinen v zadávací dokumentaci uvést odkaz na použitou cenovou soustavu a zajistit neomezený dálkový přístup k dokumentaci této cenové soustavy, popřípadě zajistit, aby příslušné části textů nebo plný text této dokumentace byl součástí zadávací dokumentace. Jinými slovy, musí zajistit přístup k informacím o tom, kdy a za jakých kvalitativních a kvantitativních podmínek platí použité položky, což je uvedeno právě v dokumentaci příslušné cenové soustavy. Jednotlivé cenové soustavy se od sebe liší a nelze je v žádném případě kombinovat.
Jednotlivé položky soupisu prací musí, mimo jiné, obsahovat výkaz výměr k uvedenému množství.
Za správnost a úplnost předané dokumentace (včetně soupisu prací) odpovídá zadavatel a obchodními podmínkami není možné tuto odpovědnost přenášet na dodavatele.
Ani v případě, že bude předaná dokumentace kontrolována dodavatelem, nemůže být dotčena odpovědnost zadavatele za správnost předané dokumentace.
Viz „Doporučení MMR k některým otázkám vymezení zadávacích podmínek k veřejným zakázkám na stavební práce“.

 

KONTAKT

Stavební rozpočty

Ateliér Quantum s.r.o.

Ing. Boleslav Kulhavý

Tel.: 604 206 165
Email: info@rozpocty.eu

Bryksova 945/25
198 00 Praha 9

IČ: 061 37 016

DIĎ: CZ06137016

farmakosha.com xxxhub